เว็บไซต์ครูบียินดีต้อนรับ


------ www.krubee.com ------


Programming - VDO Clip Creator - Network

Subjectผลงานนักเรียน


 

About


นางสาว วณิชชา แม่นยำ
ครู คอมพิวเตอร์
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

Email : wanitcha@piriyalai.ac.th
Website : www.krubee.com
www.piriyalai.ac.th


 

RESUME


   
 

Document


Cooperative Learning

การเรียนรู้ร่วมกัน

การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมดังนี้

1. มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกแต่ละคนมีเป้าหมายในการทำงานกลุ่มร่วมกัน ซึ่งจะต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความสำเร็จของการทำงานกลุ่ม

2. ขั้นสอน โดยผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน บอกปัญหาหรืองานที่ต้องการให้กลุ่มแก้ไขหรือคิดวิเคราะห์ หาคำตอบผู้สอนแนะนำแหล่งข้อมูล ค้นคว้า หรือให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการคิดวิเคราะห์ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องทำให้ชัดเจน

3. ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนร่วมมือกันทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ ทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ krubee.com การจัดกิจกรรในขั้นนี้ ผู้สอนใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้สอนสังเกตการณ์ทำงานของกลุ่ม คอยเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้ความกระจ่างในกรณีที่ผู้เรียนสงสัยต้องการความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติจริง ด้วยการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ตามข้อกำหนดของผู้สอน โดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงาน จนสามารถสร้างชิ้นงาน คือ วิดีทัศน์ 1 เรื่อง ด้วยโปรแกรมตัดต่อตามที่ตนเองหรือกลุ่มสนใจ และส่งผลงานผ่านช่องทางออนไล

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขั้นนี้ผู้เรียนจะรายงานผลการทำงานกลุ่ม ผู้สอนและเพื่อนกลุ่มอื่นอาจซักถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบผลงานของกลุ่มและรายบุ

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำงานกลุ่ม ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกัสรุปบทเรียน ผู้สอนควรช่วยเสริมเพิ่มเติมความรู้ ช่วยคิดให้ครบตามเป้าหมายการเรียนที่กำหนดไว้ และช่วยกันประเมินผลการทำงานกลุ่มทั้งส่วนที่เด่นและส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข