ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ครูบี


------ www.krubee.com ------


Programming - VDO Clip Creator - Network

Computing science - Data science - Design and Technology

Subjectผลงานนักเรียน


 

About


ดร.วณิชชา แม่นยำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

Email : wanitcha@piriyalai.ac.th
Website : www.krubee.com
www.piriyalai.ac.th


 

RESUME


   
 

Document


KRUBEE Model

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยครูบีโมเดล

การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดค้นคว้า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา เพิ่มสูงขึ้น ประกอบด้วย

K : Knowledge (ความรู้ที่ได้รับ) คือ ผู้เรียนจะต้องได้รับการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ตามมาตรฐานของหลักสูตร และรายวิชาอย่างครบถ้วน

R : Rule/Responsibility (กฎระเบียบของห้อง/ความรับผิดชอบ) คือ การกำหนดข้อตกลงของชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงร่วมกัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยอมรับกติกาของห้อง เพื่อสร้างแนวปฏิบัติให้ผู้เรียน มารยาทในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การอยู่ร่วมกัน การรักษาของสาธารณะ การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และ Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

U : Utility (ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์) คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและส่วนรวม โดยใช้ทักษะอย่างรอบด้าน

B : Buddy (เพื่อนช่วยเพื่อน) คือ รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้ทักษะ และความถนัดของแต่ละบุคคล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทำกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนที่เหมาะสม

E : Engage (ดึงดูดให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงาน) คือ การดึงดูดให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงาน และเกิดความรู้สึก ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำ จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีแรงใจใฝ่ศึกษามากขึ้น

E : Exchange (การแลกเปลี่ยนระหว่าง ครู/ผู้ปกครอง) คือ การแลกเปลี่ยนระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อสื่อสารข้อมูลทางการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และร่วมส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม แก้ปัญหา ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจผู้เรียนและสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนรู้ต่อไป